Gmina Drzycim

Informacja o terminie i miejscu pierwszej sesji Rady Gminy Drzycim wybranej na kadencję 2014-2018

Podaje się do publicznej wiadomości, że Postanowieniem Nr 427/14 z dnia 24 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy zwołał pierwszą sesję Rady Gminy Drzycim wybranej na kadencję 2014-2018 w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. ustalając termin i miejsce jej odbycia oraz porządek obrad. Sesja została zwołana na dzień 1 grudnia 2014 r. na godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy
5. Zamknięcie obrad sesji

Zaproszenie

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO”.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje do wysokości 5 000 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć między innymi na sprzęty związane z obszarem działań organizacji, remont lokalu, podniesienie kwalifikacji członków, działania na rzecz społeczności lokalnej.

O mikrodotacje ubiegać się będą mogły:

- młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o mikrodotacje z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.

- grupy nieformalne (min. 3 osoby) podejmujące działania w sferach pożytku publicznego

- przedstawiciele grup samopomocowych aktywnie działających na rzecz pokonywania problemów i zmiany warunków życia członków swojej grupy.

Nabór wniosków konkursowych odbędzie się w styczniu 2015 roku

Dokumentacja konkursowa dostępną będzie na stronie internetowej www.trgp.org.pl

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla powiatu świeckiego odbędzie się dnia 27.11.2014 r., w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”, ul. Chmielniki 2B, Świecie nad Wisłą, sala konferencyjna – I piętro , godz. 12:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem trgp@trgp.org.pl lub faksem (56) 687-39-09

Więcej informacji pod numerem telefonu (56) 688-75-20

Serdecznie zapraszamy

Formularz zgłoszeniowy

Nikt nie spodziewa się kontroli GIODO!

Czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Czy dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych? Czy wdrażają w firmach polityki dotyczące bezpieczeństwa i są gotowi na wypadek kontroli GIODO? Praktyka pokazuje, że nie.

Nawet jeśli firmy zdają sobie sprawę z ciążących na nich obowiązków i wysokich kar za ich nieprzestrzeganie, to często bagatelizują problemy związane z ochroną danych osobowych, skupiając się na innych palących problemach. Trzeba przecież pamiętać o podatkach i deklaracjach, o ZUS i PIP, o przepisach BHP i licznych obowiązkach wynikających z prawa pracy…

W małej firmie wiele z tych formalności spoczywa na jednej osobie, często samym przedsiębiorcy. Ochrona danych osobowych spychana jest więc na ostatnie miejsce w kolejce obowiązków do wypełnienia. Dlaczego? Głównie z powodu nieznajomości przepisów w tym obszarze, ale także dlatego, że przedsiębiorcy nie czują zagrożenia kontrolą GIODO.

Jak wynika ze sprawozdań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, liczba kontroli nie jest duża. W 2013 roku przeprowadzono 173 kontrole, rok wcześniej 165. Prawdopodobieństwo, że kontrola zapuka właśnie do naszych drzwi, wydaje się niewielkie. Czy zatem warto zawracać sobie głowę tym problemem?

Warto! Nawet jeśli kogoś nie przekonuje to, że przepisów trzeba przestrzegać, nie może spać spokojnie. Nikt nie spodziewa się kontroli GIODO, ale już kontrole Państwowej Inspekcji Pracy zdarzają się znacznie częściej. A na mocy porozumienia z końca 2012 roku pomiędzy GIODO i PIP, obie instytucje mogą sprawdzać zarówno przestrzeganie przepisów prawa pracy, jak i ochrony danych osobowych. Na 2014 rok PIP zapowiadała przeprowadzenie aż 88 tys. kontroli.

W trakcie kontroli mogą wyjść na jaw nieprawidłowości związane z przetwarzaniem danych pracowników lub klientów, co będzie skutkować przekazaniem informacji do GIODO. Trzeba zatem przygotować się zawczasu. Dowiedzieć się, kiedy firma ma do czynienia z danymi osobowymi, jakich zasad należy przestrzegać przy ich przetwarzaniu, jak zorganizować tę sferę działalności w firmie i jak dopełnić niezbędnych formalności.

Wiedzę tę, popartą praktycznymi przykładami, można zdobyć w szkoleniu e-learning Akademii PARP “Ochrona danych osobowych w MŚP” – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń Akademii PARP – Szkolenie w przystępny sposób, na prostych i praktycznych przykładach prezentuje najważniejsze informacje z tego obszaru. Przygotowuje też przedsiębiorcę do ewentualnej kontroli GIODO, a także informuje o współpracy GIODO i PIP.

Szkolenie e-learning może przejść każdy przedsiębiorca lub pracownik, który ma komputer czy notebook z dostępem do Internetu i zarejestruje się na portalu Akademii PARP. Zapraszamy również osoby planujące działalność gospodarczą. Warto by jeszcze przed rozpoczęciem nowego biznesu zastanowiły się, czy i w jaki sposób będą musiały chronić dane osobowe – dodaje Aneta Grzyb-Hejduk.

Pod adresem www.akademiaparp.gov.pl znajduje się 46 szkoleń e-learning i 45 szkoleń m-learning. Przedsiębiorcy i pracownicy oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kontakt:

msp@akademiaparp.gov.pl
Infolinia 0-801 444 MSP (czyli 0-801 444 677)

ENEA Operator sp. z o.o.

PLANOWANE WYŁĄCZENIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ

Gmina Drzycim
w dniach: 2014-11-05,
w godzinach: 09:00 – 13:00
w dla prac eksploatacyjnych, nastąpi wyłączenie energii
elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji
transformatorowej Drzycim 04 (ul. Broniewskiego, Dolna,
Dworcowa, Kwiatowa, w tym: Ośrodek zdrowia, Piekarnia,
Szkoła)

PROFESJONALNY OPIEKUN DLA DZIECI DO LAT 3

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do udziału w projekcie

PROFESJONALNY OPIEKUN DLA DZIECI DO LAT 3

W ramach projektu przewidziano kursy:

- Psychologia społeczna – 64godz.,
– Prowadzenie własnej działalności gospodarczej- 45godz.,
– Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym- 280godz. (200godz. teorii + 80godz praktyki)
(według programu zgodnego z Ustawą z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3)

KURS KOŃCZY SIĘ CERTYFIKATEM OBOWIĄZKOWYM DO PRACY Z DZIEĆMI

 

Projekt skierowany jest do osób:

– w wieku od 25 do 64 lat, lub nieuczących się w wieku 18-24 lata,

– z wykształceniem średnim,

– zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

– posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy

lub status osoby  pracującej.

 

Gwarantujemy:

Naukę w weekendy (w Toruniu),

materiały szkoleniowe i podręczniki do zajęć,

catering podczas zajęć,

strój roboczy na praktykę,

ubezpieczenie NNW i szkolenie BHP,

refundację kosztów dojazdu dla bezrobotnych uczestników projektu zamieszkałych poza Toruniem.

 

TRWA REKRUTACJA DO II EDYCJI SZKOLEŃ- decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoś się już dziś:

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne,

87-100 Toruń, ul: Stokrotkowa 22

tel. 56/ 654-92-79; 533-321-735

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest osobiste zgłoszenie się na rozmowę rekrutacyjną.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA !!!

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy

Dnia 7 listopada 2014 r. o godz. 14-tej,  w budynku socjalnym na stadionie w Drzycimiu odbędzie się XXXVI – ostatnia sesja VI kadencji Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXV sesji Rady Gminy.
 4.  Przyjęcie porządku obrad.
 5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6.  Składanie interpelacji.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
 8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły, zlokalizowanej przy drodze Drzycim-Wery.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla następujących grup taryfowych „Woda teren Gminy G-1, ścieki Drzycim G-2” zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy „Ścieki Gródek G-3” dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Drzycim.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2021.
 18.  Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015.
 19. Zapytania do sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
 20.  Odpowiedzi na interpelacje.
 21.  Sprawy bieżące Rady Gminy
 22.  Wolne wnioski i zapytania.
 23.  Zamknięcie obrad.

Szkolenia

szkolenia

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka