Gmina Drzycim

Komisja do rozpatrzenia ofert złożonych w ofertach na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku

Wójt Gminy Drzycim zaprasza podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 2/2015 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.
Kandydaci reprezentujące wyżej wymienione podmioty powinny posiadać pisemne upoważnienie organu statutowego podmiotu do pracy w komisji konkursowej. W upoważnieniu należy podać:
- nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego,
- oświadczenie, że podmiot obejmuje swoim działaniem teren gminy Drzycim,
- informację o dziedzinach działalności statutowej podmiotu,
- nazwisko i mię, miejsce zamieszkania i numer dokumentu tożsamości kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- dane do kontaktu kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- upoważnienie należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem osoby działającej w imieniu organu statutowego podmiotu.
Podmiot zgłaszający kandydata musi zadbać o to, by kandydat wyraził zgodę na udział w komisji konkursowej.
Zgłoszenie kandydata, wraz z upoważnieniem, należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Drzycimiu, w terminie do 10 kwietnia 2015 r. i złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu

Informacja

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi prośbami kierowanymi do Wójta Gminy Drzycim w sprawie utworzenia

targowiska gminnego informujemy, iż rozpoczynamy jego funkcjonowanie w każdy piątek, począwszy od

24 kwietnia 2015 roku. Targowisko będzie usytuowane w centrum Drzycimia – na placu przy plebani.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do przybycia i uczestnictwa w tym nowym

przedsięwzięciu w Gminie Drzycim.

Rusza I edycja konkursu InnoMaRe!

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie ma na celu wyłonienie i uhonorowanie produktów, usług, procesów, sposobów stanowiących rozwiązanie problemu technicznego (know-how) oferowanych przez kujawsko-pomorskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w zakładce „Promocja” – tutaj.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin konkursu dostępne są w sekcji „Załączniki” poniżej.

Organizatorem konkursu Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, Agenda Nauki i Innowacyjności

Termin nadsyłania zgłoszeń – do dnia 5 maja 2015 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Informacje na temat konkursu dostępne są tutaj.

Załączniki

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. informuje

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. informuje, że w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Schemat:
Fundusz Powierniczy JEREMIE – PORĘCZENIE
i realizuje Projekt pn. „Poręczenie de minimis – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie”
zgodnie z umową o dofinansowanie nr 1/JEREMIE – PORĘCZENIE/2014 W związku z realizacją projektu zapraszamy do współpracy wszystkie firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego.

Udzielamy poręczeń ze środków inicjatywy JEREMIE na preferencyjnych warunkach:
0 zł opłaty przygotowawczej
0 zł opłaty za rozpatrzenie wniosku
0% prowizji za poręczenie kredytu inwestycyjnego
0,5% prowizji za poręczenie kredytu obrotowego
0% prowizji za poręczenie leasingu finansowego i operacyjnego z wykupem przedmiotu leasingu
0,5% prowizji za poręczenie leasingu operacyjnego bez wykupu przedmiotu leasingu
Szczegóły oferty na www.tfpk.pl oraz pod numerem telefonu 56 654 71 70
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń e-mail: fundusz@tfpk.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

ZAPROSZENIE

Starosta Świecki Franciszek Koszowski
zaprasza
mieszkańców, stowarzyszenia oraz przedsiębiorców
z terenu gminy Drzycim
na spotkanie w sprawie Strategii Obszaru Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego oraz na
I posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego,
które odbędą się 9 kwietnia 2015 r. w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Świeciu,
ul. Gen. Józefa Hallera 9, o godz. 10:00 – w sali nr 315 (2 piętro).
Celem spotkania będzie przedstawienie wniosków z diagnozy Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego
oraz sformułowanie nowych celów rozwojowych.

INFORMACJA – Azbest

Informujemy, iż Gmina Drzycim otrzymała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na  zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim .

Obecnie gmina jest w trakcie przygotowywania zapytania ofertowego w celu wyboru wykonawcy.  Po dokonaniu wyboru wykonawcy i podpisaniu z nim umowy Państwo, którzy ubiegają się o dofinansowanie na w/w zadanie, informowani będą co do dalszego postępowania w sprawie.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest:  – uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów LZS na szczeblu gminy, powiatu i województwa, – prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów, – organizacja sekcji sportowych i stałych grup ćwiczebnych w zakresie wymienionych w ogłoszeniu dyscyplin sportu,    – rozwijanie ruchu amatorskiego, – organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach.

Link

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

kamien_01_d kamien_07_d kanal_02_d wda_grodek wda_krzywe_ko_o zapora_s_k_d