Gmina Drzycim

   bipePUAP

monitord_ustaw

BIBLIOT

kujpom

Facebook

Licznik odwiedzin

Odwiedzający

Odwiedzający|Wejścia |Użytkownicy

  • Ostatnie 24h: 184
  • Ostatnie 7 dni: 4 073
  • Ostatnie 30 dni: 11 506
  • Teraz na stronie: 1

Zapraszamy do składania propozycji projektów do realizacji w ramach polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego.

Powiat Świecki przystąpił do opracowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Strategia będzie wskazywała potencjały i bariery poszczególnych obszarów, a także opisywała kierunki i cele rozwojowe w sferze społecznej i gospodarczej. Strategia pozwoli na wypracowanie niezbędnych dla powiatu świeckiego prorozwojowych przedsięwzięć infrastrukturalnych i społecznych. Projekt, który będzie znajdował się w pozytywnie zaopiniowanej Strategii będzie mógł być złożony w konkursie dedykowanym Obszarom Strategicznej Interwencji.

Do przygotowania i realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego zapraszamy wszystkie instytucje i podmioty, które mają wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu świeckiego – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni oraz gospodarczy, instytucje rynku pracy, organizacje skupiające pracodawców, instytucje pomocy i integracji społecznej, Lokalne Grupy Działania, szkoły i placówki prowadzące kształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie na załączonym formularzu fiszki projektowej przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia rozwoju danego obszaru. Wypełnioną fiszkę projektową proszę przesłać w terminie do dnia 09 lutego 2015r. na adres Starostwa Powiatowego ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub elektronicznie na adres bozena.gz@csw.pl .
W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu p. Bożeną Gaca-Zielińską,
tel. 52 56 83 166, e-mail: bozena.gz@csw.pl .

Pobierz formularz

PROŚBA O DAROWIZNĘ

W każdej rodzinie jest dziecko – jesteśmy rodzicami, ciociami, wujkami, dziadkami. Dzieci to nasz skarb, nasza przyszłość.

Jestem Mamą 8-latka, Syn chodzi do drugiej klasy. Każdego dnia przed Jego wyjściem do szkoły sprawdzam jak ciężki ma plecak. W klasach I – III dzieci przechowują książki w szkole, nie noszą ich codziennie do domu. Od IV klasy jest jednak inaczej. „Według Światowej Organizacji Zdrowia ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10 – 15 % wagi ciała dziecka. Tymczasem 12-latki noszą na plecach nawet 8 kilogramów.” W naszej szkole nie ma szafek. To problem i wyzwanie – dla nas wszystkich.

plecak

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o darowiznę.

Koszt jednej szafki to ok 200 zł. W szafce uczeń ma możliwość przechowania książek, kurtki, butów. Szafki dla wszystkich uczniów to koszt ok 30.000. To bardzo dużo, ale wspólnie możemy zebrać taką kwotę. Każda firma, każda osoba prywatna może przekazać pieniądze. Każda złotówka ma duże znaczenie.

Pomysł popiera Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne, Dyrekcja szkoły.

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę na konto:

Rada Rodziców przy ZPO Drzycim nr 75 8169 1029 0000 0954 2000 0010 tytułem „darowizna na szafki”.

Wierzę, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy.

 

Z wyrazami szacunku

Magdalena Rutkowska

Barbara Korcz – Rada Rodziców

Iwona Różycka – Dyrektor ZPO Drzycim

PLANOWANE WYŁĄCZENIA – Rejon Świecie

Gmina Drzycim

w dniach: 2015-01-23,

w godzinach: 11:00 – 14:00  dla prac na linii średniego napięcia , nastąpi wyłączenie energii dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych:

Jastrzębie 02, Jastrzębie 03, Jastrzębie 04 PGR, Jastrzębie 05, Jastrzębie 06, Jastrzębie 07 “Kier”, Drzycim 04 i Drzycim 10.

Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób powołanych do składu rad nadzorczych

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość:

  1. objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z tego ubezpieczenia lub nie został objęty tym ubezpieczeniem w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia pod warunkiem, że:

a. wymienione osoby złożą w Kasie do dnia 30 czerwca 2015 r. wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie wykonywania tych umów;
b. wartość przychodu osiąganego z powyższych umów w rozliczeniu miesięcznym za lata minione nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie;
c. bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wyżej wymienionych umów rolnicy/domownicy podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej);

Wysokość kwot minimalnego wynagrodzenia (w tym za lata poprzednie najniższego wynagrodzenia) dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/.

Continue reading

Komunikat dla płatników składek w działach specjalnych

Od stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki zdrowotnej dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220), od 1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł.

W związku z tym, od 1 stycznia 2015 r. dla rolników prowadzących działy specjale produkcji najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 158 zł (tj. 9% x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia).

Kasa przypomina również, że z dniem 31 stycznia 2015 r. upływa termin złożenia przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju prowadzonej działalności i przewidzianym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2015 r. Na podstawie złożonych dokumentów KRUS ustala wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2015 r.

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

INFORMACJA o terminach i miejscu posiedzeń Komisji Rady Gminy

29 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Drzycimiu odbędą się posiedzenia Komisji Rady Gminy, których głównym tematem będzie zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok

1200 posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

1300 posiedzenie Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,

1400 posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów

Ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości

Download (PDF, 671KB)

 

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka