Gmina Drzycim

   bipePUAP

monitord_ustaw

 
 
 

kujpom

Facebook

Licznik odwiedzin

Odwiedzający

Odwiedzający|Wejścia |Użytkownicy

  • Ostatnie 24h: 350
  • Ostatnie 7 dni: 2 439
  • Ostatnie 30 dni: 8 481
  • Teraz na stronie: 1

Wakacje w Świetlicy

W drugim i trzecim tygodniu lipca w Świetlicy w Drzycimiu jak co roku odbywały się zajęcia  dla dzieci i młodzieży. Kilkunastoosobowa grupa zainteresowanych przychodziła na salę, by wspólnie się bawić. Uczestnicy samodzielnie wybierali rodzaj zajęć spośród szerokiej oferty . Były zajęcia sprawnościowe, plastyczne i muzyczne. Dzieci wykonywały latawce, które potem wypuszczały na wolnym powietrzu, z plasteliny lepiły wg instrukcji  postacie z bajek , szkicowały naturę w terenie i robiły wiele innych, ciekawych rzeczy. „Familiada”, „Kalambury” i „Jaka to melodia?” to zabawy tradycyjne już podczas zajęć świetlicowych. Również i tym razem cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każdego dnia dla uczestników zajęć  były słodycze i drobne nagrody.

Okresowa emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw    (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze  wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.
Okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości emerytury podstawowej, bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

W związku z tym osoby zainteresowane, które utraciły prawo do renty strukturalnej, a które nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Bliższe informacje na temat okresowej emerytury rolniczej znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce zadania – świadczenia.

Pozyskane za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Letnia akcja “Weź paragon”

Letnia akcja “Weź paragon”

 

22 czerwca urzędnicy resortu finansów rozpoczęli kolejną akcję
“Weź paragon”. Celem tej akcji jest przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy zarówno sprzedawców jak i kupujących o korzyściach płynących z wydawania i brania paragonu.

Podczas wakacji letnich w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości turystycznych będą przeprowadzane kontrole punktów sprzedaży, sklepów i barów pod kątem wydawania paragonów. Paragon z kasy fiskalnej jest dowodem pozwalającym na ewentualną reklamację towaru
lub jego zwrot. Dlatego warto pamiętać o zachowaniu paragonu lub w przypadku, gdy sprzedawca go nie wydrukuje, poprosić o jego wydanie.

Do akcji przyłączył się także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

(Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w

wysokości 195 złotych,

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych

wynikających:

- ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

- z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;

2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych

przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

(Dz.U. z 2012r. poz.1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru

identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestracje podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do

komercyjnych spisów/rejestrów.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów rejestrów przedsiębiorców prowadzonych

przez firmy komercyjne.

 

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka