Gmina Drzycim

geoportal

 obywatel.gov.pl

ePUAP

dziennik urzędowy

  

Facebook

Ruch na stronie

Strony

Strony|Kliknięcia |Unikalni

  • Ostatnie 24h: 2 101
  • Ostatnie 7 dni: 9 515
  • Ostatnie 30 dni: 110 074
  • Użytkowników online: 6

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym – warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków.
Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do:
• zasiłku dla opiekuna,
• specjalnego zasiłku opiekuńczego,
• świadczenia pielęgnacyjnego,
od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia:
• w przypadku rolników – o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
• w przypadku małżonków rolników lub domowników – o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
Powyższe oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego / wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rolnik, małżonek rolnika lub domownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Oświadczenie to może dotyczyć też okresu od dnia 1 lipca 2013 r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

Jednocześnie Kasa informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest prowadzenie działalności rolniczej / wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym.

Złożenie zatem przez rolnika, jego małżonka lub domownika, ubiegającego się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespełnianie przez te osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Kasa podkreśla, iż niespełnianie warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oznacza wyłączenie z tego ubezpieczenia, w tym również w okresie wstecznym, a także z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.

Wyłączenie z ubezpieczenia z okresem wstecznym może oznaczać również konieczność zwrotu przyznanych w tym czasie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy albo świadczenie pielęgnacyjne ubiegałby się rolnik, jedyny właściciel gospodarstwa, zaprzestanie prowadzenia przez taką osobę działalności rolniczej oznaczałoby również ustanie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego dla domowników pracujących w jego gospodarstwie rolnym.

Konsekwencją ustania ubezpieczenia społecznego rolników i objęcia ubezpieczeniem w ZUS z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku osób urodzonych po 1948 r., może być nieuzbieranie przez takie osoby okresu 25 lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, niezbędnego dla ustalenia prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników.

Podstawa prawna:
1. art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567),
2. art. 17b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.),
3. art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.).

Pozyskane za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Więcej informacji a także wnioski do pobrania: tutaj

Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy

INFORMACJA
24 czerwca 2014 r. o godz. 14-tej, w sali konferencyjnej na terenie stadionu w Drzycimiu odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Drzycim

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Drzycim porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego.
9. Rozpatrzenie skargi p. ……………………………. na działalność Wójta Gminy
10. Rozpatrzenie skargi p. ………………………….. na działalność Wójta Gminy.
11. Absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim:

a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drzycim za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Drzycim za 2013 rok,
c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok,
d. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok
e. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej,
f. przedstawienie opinii Komisji Rady do sprawozdania,
g. dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
h. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2013 rok
i. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2013 rok.

12. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Sprawy bieżące Rady Gminy.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

 

Najnowsze wpisy

bip

KONTAKT

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel./fax: 52 33 17 079
tel.: 52 33 17 008
tel.: 52 33 17 013
tel.: 52 33 16 984

Godziny urzędowania:

Poniedziałek                            7:00 – 15:00
Wtorek                                      7:00 – 15:00
Środa                                        7:00 – 15:00
Czwartek                                   7:00 – 15:00
Piątek                                        7:00 – 15:00

Sponsorzy Dożynek Gminnych 2016:

GS Nowe

 

 

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” – Nowe

 

etykietka_12x6cm_logo

PUM - Grudziądz

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o. – Grudziądz

 

 

logo_kic-trans

 

 

FHU KIC-TRANS Piotr Różycki – Drzycim


PHU “PIAST” Andrzej Kurtys – Bukowiec


RAW Sp. z o.o.  – Fletnowo


logo-espack

 

 

 

 


“Szawal” Usługi Pogrzebowe Waldemar Szamocki  – Drzycim


logo-groszekSklep Ogólnospożywczy Kamila Bochańska, Krzysztof Grzella – Drzycim


 

logo

 

 

 

 

 

Zakład Drzewny Transport Dostawczy Janusz Różycki – Drzycim


masarnia-miedznoPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Masarski Różycki Wilkowski Spółka Cywilna – Miedzno


Tomasz Kowalski Piekarnia  – Drzycim


logo_kier

Zakłady Mięsne “Kier” – Jastrzębie Pomorskie


logo_nadolnyRegionalna Wytwórnia Wędlin Tradycyjnych Waldemar Nadolny – Krakówek


logo_sm-drzycimSpółdzielnia Mleczarska – Drzycim


logo_ec-serviceEC-SERVICE sp.z.o.o. s.p.k. –  Gródek


logo_marstal

MARSTAL Sp. z  o. o.  – Gródek


logo_bs_osie


logo-bartBART Sp. z o.o. – Sulnowo


logo-venedVened Jan Powierski
– Fasady i dachy szklane –
Gródek


 

Pogoda

Pogoda Drzycim z serwisu

Turystyka

dwor_od_podworza grodek_elektrownia1 kamien_02_d kanal_01_d rzeka_02_d szlak_03_d